OPERIS TRADING LTD Aianaaeae? - Oa?ieec Aoaena?a
A?eeieiui?aAn?ee? Oae?aa
   
  ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ
Οφέλη Οικονομικά - Περιβαλλοντικά
 


Γιατί πρέπει να επενδύσω στα φωτοβολταϊκά;

 
  ΜΕΛΕΤΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
 


 
  ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Στις στέγες κατοικιών & κτιρίων - Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις

1. Τι είναι το  Ειδικό  Πρόγραμμα  Ανάπτυξης  Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, μέχρι πότε ισχύει και που εφαρμόζεται.

Το Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ονομαστικής ισχύος έως 10kW είναι το πρόγραμμα που απευθύνεται σε οικιακούς (κύρια ή εξοχική κατοικία) καταναλωτές (φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες), καθώς και σε πολύ μικρές επιχειρήσεις ή επαγγελματίες, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού στα νόμιμα ιδιόκτητα κτίρια τους.

Επιπρόσθετα, δικαίωμα ένταξης έχουν και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), εφόσον συναινεί ο κύριος (ιδιοκτήτης) του κτιρίου, και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2009 και θα ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019. 

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε όλο τον Ελληνικό χώρο. Σε όλη την Ηπειρωτική χώρα, στα Διασυνδεδεμένα Νησιά και στην Κρήτη επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10 KWp, ενώ στα μη Διασυνδεδεμένα Νησιά η μέγιστη επιτρεπτή ισχύς είναι τα 5 kWp.


2. Γίνεται δεκτό το αίτημα για σύνδεση φωτοβολταϊκού συστήματος σε κατοικία ή οποία:

   α.  δεν έχει ακόμη κατασκευαστεί

   β.  έχει κατασκευαστεί και έχει εργοταξιακό ρολόι

Όχι. Το κτίριο θα πρέπει ήδη να υφίσταται νόμιμα και να υπάρχει σε αυτό ενεργός αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (ρολόι) στο όνομα του ιδιοκτήτη ή του επικαρπωτή του κτιρίου.

 

3. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται για να μπορέσει να υπαχθεί στο Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών συστημάτων

   α. Κατοικία (ιδιώτης)

   β. Επιχείρηση ή επαγγελματίας 

α. Οι ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να ενταχθεί ιδιώτης στο Ειδικό Πρόγραμμα είναι:

1. Ιδιοκτησία κτιριακής εγκατάστασης όπου θα εγκατασταθεί το φωτοβολταϊκό σύστημα η οποία θα πρέπει να υφίσταται νόμιμα. (βλέπε και ερώτηση 16).

2. Ύπαρξη μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ (ρολόι) στο κτίριο στο οποίο πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση, με ενεργό σύνδεση στο όνομα του ιδιοκτήτη.

3. Μέρος των αναγκών του κτιρίου σε ζεστό νερό θα πρέπει να καλύπτεται από ηλιακό θερμοσίφωνα ή άλλη μορφή Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας (βιομάζα, αντλία θερμότητος, κλπ).

β.       1. Ό,τι ισχύει στά α1 & α2 και επιπλέον

2. Να μην έχει υπάρξει άλλη μορφή δημόσιας χορηγίας για τέτοια εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος από άλλο πρόγραμμα χρηματοδότησης (π.χ. ΕΣΠΑ).

3. Στο κτίριο που θα γίνει η  εγκατάσταση του ΦΒ  να στεγάζει την επιχειρηση του. (βλέπε και ερώτηση 10) 


4. Επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις σε εκτός σχεδίου περιοχές;

Ναι. Εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις του ερωτήματος 4.


5. Πού ακριβώς μπορεί να εγκατασταθεί ένα φωτοβολταϊκό σύστημα σε ένα κτίριο;

Το Ειδικό Πρόγραμμα αφορά σε φωτοβολταϊκά συστήματα τα οποία εγκαθίστανται στο δώμα ή τη στέγη κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων στεγάστρων βεραντών, προσόψεων και σκιάστρων καθώς και βοηθητικών χώρων του κτιρίου (αποθήκες, χώροι στάθμευσης, αντλιοστάσια, κλπ).


6. Επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε πέργκολες, τέντες ή άλλα κινητά μέρη του κτιρίου;

Όχι. Το Ειδικό Πρόγραμμα επιτρέπει τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε ορισμένα σταθερά σημεία ενός κτιρίου (βλ. ερώτημα 6). Οι πέργκολες είναι κατασκευές που εξυπηρετούν μόνο στήριξη φυτών ενώ στις τέντες και άλλα κινητά μέρη δεν επιτρέπεται η επικάλυψη από οποιοδήποτε υλικό μόνιμο ή προσωρινό, άρα και από φωτοβολταϊκά πλαίσια.


7. Ποιο καθεστώς ισχύει για τους κοινόχρηστους-κοινόκτητους χώρους των κτιρίων πχ. δώματα (ταράτσες) πολυκατοικιών;

Σύμφωνα με το Ειδικό Πρόγραμμα, μόνο ένα φωτοβολταϊκό σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο κτιρίου (π.χ. δώμα πολυκατοικίας).

Δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα έχουν οι κύριοι οριζόντιων ιδιοκτησιών εκπροσωπούμενοι από το διαχειριστή ή ένας εκ των κυρίων των οριζόντιων ιδιοκτησιών μετά από παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες. Προϋπόθεση αποτελεί η συμφωνία του συνόλου των συνιδιοκτητών που αποδεικνύεται με πρακτικό ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης ή με έγγραφη συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών του κτιρίου, με ευθύνη των ενδιαφερομένων.

 
8. Ο «πλήρης κύριος», ο έχων την « ψιλή κυριότητα», ή ο έχων την «επικαρπία», σε ένα ακίνητο μπορεί να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκό σύστημα;

Μόνο αυτός που έχει την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία του ακίνήτου μπορεί να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκό σύστημα.

 
9. Τι συμβαίνει στην περίπτωση αλλαγής πάροχου ρεύματος;

Σε τέτοια περίπτωση   αλλαγής (παρόχου)  προμηθευτή,  θα υπογραφεί νέα σύμβαση συμψηφισμού με τον νέο πάροχο, διάρκειας όσης υπολείπεται για την ολοκλήρωση των 25 ετών, και με τιμή αυτή της αρχικής σύμβασης.

 
10. Είναι επιτρεπτή η αλλαγή του κυρίου του φωτοβολταϊκού Συστήματος;

Ναι, είναι επιτρεπτή μία τέτοια αλλαγή, σε περίπτωση που αλλάξει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου στο οποίο γίνεται η εγκατάσταση. Τότε, αυτομάτως μεταβιβάζονται στο νέο κύριο τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που ορίζονται στη σύμβαση συμψηφισμού.

 
11. Επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος

   α. σε παραδοσιακό οικισμό

   β. σε αυθαίρετο κτίσμα;

α. Όχι
β. Ναι υπό την προϋπόθεση να έχει τακτοποιηθεί με το Ν. 4014/2011 και να έχει πληρωθεί όλο το πρόστιμο.


12. Αν κάποιος είναι κύριος του δικαιώματος ανοικοδόμησης επί του δώματος (υψούν), μπορεί να εγκαταστήσει ΦΒ σύστημα;

Όχι, γιατί το δικαίωμα αυτό είναι μελλοντικό και ο δικαιούχος του καθίσταται κύριος της οριζόντιας ιδιοκτησίας αυτής όταν κατασκευασθεί ο όροφος. Μέχρις ότου οικοδομηθεί ο μελλοντικός όροφος, η ταράτσα παραμένει κοινόκτητη, ακόμη και εάν έχει την αποκλειστική χρήση αυτής.


13. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε ακίνητο ποιός μπορεί να εγκαταστήσει ΦΒ σύστημα;

Εάν σε ένα ακίνητο υπάρχει συγκυριότητα επί τοις εκατό (%) εξ αδιαιρέτου, την ένταξη στο Ειδικό Πρόγραμμα μπορεί να ζητήσει οποιοσδήποτε από τους  συγκυρίους, με την έγγραφη σύμφωνη γνώμη τών άλλων συγκυρίων.


14. Προκειμένου για εγκατάσταση ΦΒ συστήματος σε κτίριο το οποίο έχει χτιστεί σε ιδιόκτητο οικόπεδο και επομένως δεν υπάρχει τίτλος κυριότητας του κτίσματος τι προσκομίζεται ως αποδεικτικό κυριότητας;

Θα πρέπει να υποβληθούν στη ΔΕΗ  α. αντίγραφα του τίτλου κυριότητας του οικοπέδου (αντίγραφο συμβολαίου του οικοπέδου  με το πιστοποιητικό μεταγραφής του στο υποθηκοφυλακείο) και β. το στέλεχος της οικοδομικής άδειας, τα οποία θα πρέπει να είναι στο όνομα του ιδιοκτήτη και αιτούντα.


15. Σε περίπτωση που ανήλικο τέκνο έχει την κυριότητα ή την επικαρπία ακινήτου μπορεί να εγκαταστήσει ΦΒ σύστημα;

Το ανήλικο τέκνο δεν μπορεί, αλλά μπορούν οι ασκούντες τη γονική μέριμνα, προσκομίζοντας απόφαση Δικαστηρίου, με την οποία τους παρέχεται ειδική άδεια να ζητήσουν στο όνομα και για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου τους, την εγκατάσταση ΦΒ συστήματος στη στέγη του ακινήτου, εφόσον τηρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις.


16. Μπορεί να εγκατασταθεί ΦΒ σύστημα από ένα εκ των συνιδιοκτητών πολυκατοικίας σε τμήμα της ταράτσας του οποίου έχει την αποκλειστική χρήση;

Σε κοινόκτητη ταράτσα που έχει παραχωρηθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο η αποκλειστική χρήση τμήματος της ταράτσας σε ένα ή και περισσότερους ιδιοκτήτες οριζοντίων ιδιοκτησιών μπορεί να εγκατασταθεί ένα ΦΒ σύστημα και μόνο ένα, μετά τη σύμφωνη γνώμη των συνιδιοκτητών.


17. Μπορεί να εγκατασταθεί ΦΒ σύστημα σε στέγη αγροτικής αποθήκης;

Το πεδίο εφαρμογής του Ειδικού Προγράμματος είναι οι κτιριακές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή στέγαση πολύ μικρών επιχειρήσεων. Συνεπώς δεν μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα ΦΒ συστήματα επί κτιρίων ή κατασκευών που χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς.

Πιο συγκεκριμένα σε αγροτικές αποθήκες, στις οποίες λαμβάνει χώρα επιχειρηματική δραστηριότητα (π.χ. συλλογή και επεξεργασία αγροτικών προϊόντων) και ο αγρότης υπάγεται για τη δραστηριότητα του αυτή στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ ως επιτηδευματίας, μπορεί να εγκατασταθεί ΦΒ σύστημα του Ειδικού Προγράμματος.

Εάν υπάγεται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ των αγροτών δεν μπορεί το ΦΒ σύστημα να ενταχθεί στο Ειδικό Πρόγραμμα. Σημειώνεται ότι βάσει του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων μόνο οι αγρότες που έχουν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ θεωρούνται επιτηδευματίες.


18. Μπορεί να εγκατασταθεί ΦΒ σύστημα σε παλαιό κτίσμα προ του 1955 για το οποίο δεν υπάρχει οικοδομική άδεια;

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ Α’ 210) κτίριο ή τμήμα αυτού θεωρείται νομίμως υφιστάμενο, εφόσον εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 23 του ίδιου νόμου, όπως ισχύει. Η υπαγωγή κτιρίου ή τμήματος κτιρίου στην ανωτέρω διάταξη πιστοποιείται με βεβαίωση που χορηγείται από την οικεία Πολεοδομική Αρχή, για την έκδοση της οποίας ενδεχομένως να απαιτείται υποβολή βεβαίωσης παλαιότητας από τον αρμόδιο Δήμο/Φορέα.


19. Σε οικία η οποία ηλεκτροδοτείται μέσω μονοφασικής παροχής εγκαθίσταται ΦΒ σύστημα ισχύος άνω των 5 kW. Ποιά αλλαγή επέρχεται στην υφιστάμενη παροχή;

Όταν η υφιστάμενη παροχή του κτιρίου είναι μονοφασική, ενώ για τη σύνδεση του ΦΒ συστήματος απαιτείται τριφασική παροχή (τριφασική παροχή απαιτείται για ισχύ άνω των 5 kW και μέχρι 10 kW), είναι υποχρεωτική μόνο η αλλαγή του καλωδίου της παροχής (από μονοφασικό σε τριφασικό).

Το κόστος αντικατάστασης του υφιστάμενου μονοφασικού καλωδίου παροχής και το κόστος εγκατάστασης κιβωτίου διακλάδωσης, συμπεριλαμβάνεται στο τυπικό κόστος σύνδεσης.

Επομένως, πέραν της αντικατάστασης του καλωδίου παροχής, δεν απαιτείται η επαύξηση ισχύος της υφιστάμενης παροχής κατανάλωσης.


20. Πόσα ΦΒ συστήματα μπορούν να εγκατασταθούν από διαφορετικά πρόσωπα σε συγκροτήματα κατοικιών στο ίδιο ακίνητο;

Στις περιπτώσεις συγκροτημάτων κατοικιών που έχουν κτιστεί στο ίδιο οικόπεδο με μια οικοδομική άδεια, είναι δυνατή η εγκατάσταση περισσοτέρων του ενός συστημάτων από διαφορετικά πρόσωπα-ιδιοκτήτες κατοικιών, εφόσον με σύσταση καθέτου ιδιοκτησίας τεκμηριώνεται η πλήρης και αποκλειστική κυριότητα και χρήση των κατοικιών.

Στις περιπτώσεις όμως που παρά την σύσταση καθέτου ιδιοκτησίας η στέγη/στέγες του συγκροτήματος παραμένει κοινόκτητη ή κοινόχρηστη, είναι δυνατή η εγκατάσταση ενός μόνο ΦΒ συστήματος με συναίνεση των συνιδιοκτητών.


21. Μπορεί να εγκατασταθεί ΦΒ σύστημα του Ειδικού Προγράμματος σε ακίνητο που λειτουργεί ή πρόκειται να λειτουργήσει άλλος ΦΒ σταθμός επί εδάφους/επί κτιρίου εκτός Ειδικού Προγράμματος;

Στο ίδιο ακίνητο μπορεί να εγκατασταθεί ένα μόνο σύστημα, είτε του Ειδικού Προγράμματος ή άλλο. Στην τελευταία αυτή περίπτωση (δηλαδή εκτός Ειδικού Προγράμματος), ο ΦΒ σταθμός μπορεί να αναπτυχθεί τόσο επί εδάφους, όσο και επί κτιρίου.


22. Τι σημαίνει "πολύ μικρή επιχείρηση"; 

Με τον όρο "πολύ μικρή επιχείρηση" ενοείται  η επιχείρηση στην οποία εργάζονται έως 10 άτομα και το σύνολο των ακαθαρίστων ετήσιων εσόδων της είναι μέχρι 2.000.000 €


23. Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης νοικιάζει το κτίριο σε "πολύ μικρή επιχείρηση", μπορεί να υπαχθεί στο Ειδικό Πρόγραμμα;

Όχι. Ο ιδιοκτήτης του κτιρίου μπορεί να προχωρήσει σε εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος σε αυτό αν και μόνο κατοικεί ο ίδιος εκεί ή εάν στεγάζει τη δική του πολύ μικρή επιχείρηση.


24. Σε περιπτώσεις που πολύ μικρές επιχειρήσεις έχουν μισθώσει τα κτίρια στα οποία στεγάζονται για μεγάλο χρονικά διάστημα, μπορούν οι ίδιες να προχωρήσουν σε εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα πλαίσια του Ειδικού Προγράμματος;

Ναι, αρκεί ο χρόνος (διάρκεια) της μίσθωσης του εν λόγω κτιρίου να είναι για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο αυτού που απαιτεί η σύμβαση συμψηφισμού (25 έτη).


25. Έχει φορολογικές υποχρεώσεις:

   α. ο κύριος (φυσικό πρόσωπο) του φωτοβολταϊκού συστήματος

   β. επιχείρηση;

α. Στις περιπτώσεις φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων έως 10 kWp που υπάγονται στο Ειδικό Πρόγραμμα, οι ιδιοκτήτες των σταθμών δεν επιβαρύνονται φορολογικά για την πώληση της ενέργειας που παράγουν. Η πώληση αυτή δε θεωρείται εμπορική πράξη και συνεπώς ο ιδιοκτήτης του φωτοβολταϊκού συστήματος δεν χαρακτηρίζεται ως επιτηδευματίας και δεν υποχρεούται στην τήρηση βιβλίων-έκδοση στοιχείων, ΦΠΑ, κλπ, και επιπλέον τα έσοδα αυτά δεν φορολογούνται

β. Τα όποια έσοδα έχει η επιχείρηση από την πώληση της ενέργειας δεν φορολογούνται, με την προϋπόθεση ότι τα κέρδη εμφανίζονται σε ειδικό λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού.

Σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους, ισχύει η τρέχουσα φορολογία για τα κέρδη που διανέμονται.


26. Ποιες υποχρεώσεις αναλαμβάνει μετά την λειτουργία ο κύριος του ΦΒ Συστήματος;

Ο κύριος του ΦΒ Συστήματος, αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

1. Να έχει συνάψει και να διατηρεί τη Σύμβαση Σύνδεσης και τη Σύμβαση Προμήθειας που αναφέρεται στο όνομά του.
2. Να μην προβαίνει σε μεταβολές της ισχύος του ΦΒ Συστήματος, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Προμηθευτή.
3. Να μην παρεμβαίνει στην εγκατάσταση και λειτουργία του ΦΒ Συστήματος, πλην των απαραίτητων εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών. 
4. Να ενημερώνει άμεσα και επιμελώς τον Προμηθευτή για οποιαδήποτε διακοπή της λειτουργίας του ΦΒ Συστήματος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερών, που δεν οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας.
5. Να ενημερώνει άμεσα και επιμελώς τον Προμηθευτή για κάθε θέμα που επηρεάζει την ομαλή εκπλήρωση των υποχρεώσεων από την παρούσα Σύμβαση.

 

Αν σας δημιουργήσαμε ή έχετε ακόμη απορίες, πατήστε εδώ για να επικοινωνήσετε μαζί μας. 
 
 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Στις στέγες κατοικιών και κτιρίων


Tην 1 Ιούλιου 2009 τέθηκε σε εφαρμογή στην Ηπειρωτική Χώρα και στα Διασυνδεδεμένα σε αυτή Νησιά...

 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Φωτοβολταϊκα


Η OPERAE προσφέρει με επιτυχία τις υπηρεσίες της στον τομέα των φωτοβολταϊκών ...

 
 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Στη γη


Οι επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά πάρκα καθιστούν την επένδυση πολύ ελκυστική ...

 
 


   
   
  WebCore IT & Web Developments